วาระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่โพสต์: Dec 12, 2018 5:24:33 AM

กลุ่มนโยบายและแผน

1. การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน