วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561

วันที่โพสต์: Oct 11, 2018 7:1:22 AM

กลุ่มนโยบายและแผน

1. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.การถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ มีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตามเอกสารที่แนบ