วาระการประชุม เดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่โพสต์: Nov 12, 2018 8:50:10 AM

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4 ) (ครั้งที่ 1

2. เรื่อง งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

3. เรี่อง งบดำเนินงาน เพื่อตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียนที่จ้าง ตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ

4. เรื่อง ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต

5. เรื่อง งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการ สำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1