นโยบาย : Policy

วิสัยทัศน์ (Vision)

" ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

"บริการดี มีความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม"

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย

3. ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิญญา (Declaration)

“มีชีวิตชีวา พัฒนาต่อเนื่อง ลือเลื่องคนฮู้ เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยานสู่ความเป็นหนึ่ง”

LOEI 1 TO BE 1