บุคลากร : Personel

ข้อมูลบุคลากร

นายรัฐอิสรา กงวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Tel : 06-2340-5098

E-mail : ratisara.kon@loei1.go.th

นายนพดล ศรีขัดเค้า

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Tel :08-4393-4992

E-mail : noppadol.sri@loei1.go.th

น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Tel :08-4428-0966

E-mail : janurak.kam@loei1.go.th

งานนโยบายและแผน

นางขนิษฐา คับเพียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Tel : 08-1976-8433

E-mail : khanittha.kha@loei1.go.th

งานธุรการสารบรรณ

นาง

เจ้าพนักงานธุรการ

Tel :

E-mail : chanita.bor@loei1.go.th

งานวิเคราะห์งบประมาณ

นายอนุชา วันหากิจ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Tel : 08-0929-4940

E-mail : anucha.van@loei1.go.th

anucha.luffy@gmail.com