งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ/แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)