วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

กลุ่มนโยบายและแผน

1. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ มีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบลงทุน ค่าครุภัณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง