รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

ภาพรวมของโครงการจำแนกตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2564

ที่มาอ้างอิงจาก แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564