แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ข้อมูลและแหล่งที่มา

อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 หน้า 46-57