หนังสือราชการจาก กลุ่มนโยบายและแผน

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565.pdf

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับกเรียนยากจน)นักเรียยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม...

แจ้ง สถานศึกษาตรวจราชการ สพฐ.pdf

เรื่อง การบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งสถานศึกษา .pdf

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%)

แจ้งสถานศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา.pdf

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565

แจ้ง สถานศึกษามาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าชำระค่าสาธาร.pdf

เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา .pdf

เรื่อง จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 2000 ครั้งที่ 2

แจ้งสถานศึกษา.pdf

เรื่อง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1

การจัดสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1.pdf

เรื่อง การจัดสรรพนักงานราชการ

ครังที่ 1