แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ปีบประมาณ 2566.pdf

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

2566

แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2566 -2570 (สพป.ลย1).pdf

แผนพัฒนาการศึกษาขั้น 

ปี 2566-2570

5.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564-2565 สพฐ.pdf

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 

ปี 2564-2565

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563.pdf

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

2563