รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่าย      

              งบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลรอบ 6 เดือน 2566.pdf