นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผอ.สพป.เลย เขต 1

นายวรรณที ศรีโนนยาง

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1

น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

📣📢 แจ้งภารกิจเร่งด่วน 📣📢

ด้วย สพฐ. ได้แจ้งเปิดระบบให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1 ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งรายงาน ข้อมูลครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2564 จะปิดระบบในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น >> คลิ๊กเพื่อรายงาน <<

ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วารสาร กลุ่มนโยบายและแผน

 1. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2565

 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566

 4. การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)เพื่อรายงานการติดตามนโยบาย เร่งด่วนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 5. การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

 6. การประชุมการตรวจราชการและขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน พัฒนาทักษะอาชีพ

 7. สถาปนิก กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองเลย

 8. สถาปนิก กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนเชียงกลม

 9. สถาปนิก กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเลย

 10. ประชุมสร้างการเรียนรู้กรออบการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและนโยบาย

 11. การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้วประเทศ ครั้งที่ 5

 12. ลงพื้นที่ รร.บ้านแก่งมี้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

 13. ลงพื้นที่ รร.บ้านแสนสำราญ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.255


หนังสือราชการกลุ่มนโยบายและแผน

เล่มแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช-1.pdf

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2565.pdf

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565


คู่มือ eMENSCR ปรับปรุง พ.ย.64 final.pdf

คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)