นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผอ.สพป.เลย เขต 1 

นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1

น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ 

ปีบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการ ปีบประมาณ 2566.pdf

แผนพัฒนาการศึกษา

 ปีบประมาณ 2566 - 2570

แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2566 -2570 (สพป.ลย1).pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร กลุ่มนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2566

หนังสือราชการกลุ่มนโยบายและแผน

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565


เล่มแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช-1.pdf

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2565.pdf

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565

คู่มือ eMENSCR ปรับปรุง พ.ย.64 final.pdf

คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)

ผลงานดีเด่นประจำกลุ่ม (ฺBast pativce)

บันทึกรับโล่รางวัล.pdf

โล่รางวัลสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565