Policy and Planning Group

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ยินดีต้อนรับเข้าสู้หน้าเว็ปไซต์กลุ่มนโยบายและเแผน สพป.ลย.1


ผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน

นายรัฐอิสรา กงวงษ์

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นายนพดล ศรีขัดเค้า

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางสาวจานุรักษ์ กมลรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน

นางขนิษฐา คับเพียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

นายอนุชา วันหากิจ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพกิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.pptx